درباره ما

هدف از راه اندازی این وب سایت پوشش اخبار و رویدادهای مربوط به ماجراجویی درمانی و اخبار کمیته بین المللی ماجراجویی درمانی است. با توجه به فعالیت های ماجراجویانه خودم و آشنایی با ابعاد ماجراجویی درمانی وعضویت در کمیته بین المللی آن در تلاش هستم تا نشان دهم فعالیت های ماجراجویانه چه تاثیرهای عمیقی بر روی انسان دارد.

با توجه به ابعاد گسترده انجام فعالیت های پرهیجان، ماجراجویانه و سخت بر روی روان انسان در تلاش خواهم بود من و سایر افرادی که در این مسیر همراهم شده اند این موضوع را بین افراد ماجراجو و سایر افراد جامعه نشر دهم.

سعید ضروری